دانلود پاورپوینت مدیریت عمومی جهت رشته مدیریت در قالب ۲۲۲ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مديريت عبارت است ازهنرانجام كارازطريق ديگران و همچنین مديريت فرايند كاركردن بامردم وبوسيله آنها برای دستيابی به اهداف سازماني بادرنظرگرفتن تغييرات محيط است. مديريت فرايند به كارگيری موثر وكارآمد منابع مادی وانسانی برمبنای يک نظام ارزشی پذيرفته شده است كه ازطريق برنامه ريزی، سازماندهي، بسيج منابع، هدايت و رهبری وكنترل برای دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد. روابط عمومی به عنوان یک علم داراي اصول منطقی، نظریه، الگـو و معرفـت شناسـی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا براي سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان هاي اجتماعی برخوردار است . این توانمنـدي زمـانی قابلیـت بروز بیشتري را می یابد که نظام هاي حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کننـد، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید.

 

 


فهرست مطالب
عوامل اصلی و موثر در موفقيت سازمان
وظایف مدیریت
وظایف مدیر
سازمان
انواع سازمان‎‎‎ها
سازمان‌های انتفاعی
سازمان‌های تولیدی
سازمان‌های دولتی
انواع مدیران
تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی
مهارت‌های مورد نیاز مدیران
مهارت‌های ادراکی
مهارت های انسانی
مهارت‌های فنی
رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت‌های موردنیاز
تعریف نقش