دانلود پاورپوینت طراحی سازمان و سازماندهی و تفاوت در طرح استراتژيک و طرح عملياتی جهت رشته مدیریت در قالب 86 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


مراحل تصميم گيري در مورد طرح سازمان

گام هدف

(1تدوين معيارهاي طرح سازمان
(2تدوين انواع گروهبنديهاي استراتژيك
(3ارزيابي گروهبنديهاي استراتژيك
(4ارزيابي الزامات هماهنگي
(5شكل دهي سازوكارهاي ساختاري
•تدوين مجموعه اي از گزاره هايي كه بتوان به عنوان معيار ارزيابي طرحهاي ساختاري مختلف استفاده كرد.
•تدوين تعدادي از گروهبنديهاي وظايف براساس معيارهاي طراحي
•ارزيابي انواع گروهبنديها براساس معيارهاي طرح از  طريق تبيين اصلاح و پالايش طرحها
•براي هر گروهبندي، نيازهاي پردازش اطلاعاتي براساس معيارهاي طراحي مشخص شود.
•براي هر گروهبندي مجموعه اي از سازوكارهايي پيوندي ساختاري تدوين شود كه نسبت به الزامات هماهنگي حساسيت داشته باشد و نشان دهد كدام طرح در اين زمينه توانايي بيشتري دارد.

 


اهداف و استراتژيهاي سازمان
معمولاً هدفها بصورت اسناد نوشته مي شوند كه بيان كننده و نشاندهندۀ مقصود غايي و هميشگي شركت مي باشند.
استراتژي عبارت است از يك برنامۀ عملي كه به موجب آن شيوۀ تخصيص منابع و فعاليتهاي شركت در رابطه با محيط و در راه نيل به هدفهايش تعيين مي گردد.

 

فرهنگ
نشاندهندۀ مجموعه اي از ارزشها،باورها،هنجارها و تفاهم هايي است كه سازمان در آنها با كاركنان وجوه مشترك دارد.
فرهنگ سازمان چيز نانوشته اي است ولي با توجه به شعارها، جشنها،نوع لباس و نماي سازمان قابل مشاهده است.

 

 

ديدگاه بنيادگرا-ماركسيسم

مديران (اگاهاه) منطقي هستند ولي منطق مزبور به گونه اي است كه منافع آنان را تأمين كند.
جنبۀ اول: تصميماتي كه مديران مي گيرند در جهت تثبيت، تقويت و تأييد مقام، موقعيت و جايگاه خودشان است.
اين ديدگاه با ارزشهاي اصل برابري و مساوات منافات دارد.
جنبۀ دوم: وضع موجود سازمان در حال تغيير است؛هدف تئوري سازمان اين است كه اعضا را از استثمار، اختناق و ازخودبيگانگي برهاند. و تئوري سازمان بايد ديد سياسي داشته باشد.

 

 

تقليد از سازمانهاي موفق(ديدگاه نهادي)
در شرايط بسيار نامطمئن سازمانها همانند سازمانهاي ديگر كه در همان جو و شرايط قرار گرفته اند، عمل مي كنند.آنها از سازمانهايي تقليد مي كنند كه از نظر نوع مشتري،عرضه كنندگان مواد اوليه و نهادهاي قانون گذاري در شرايطي مشابه هستند.

 

 

 

عنوان :

طراح بايد دو سئوال را مدنظر قرار دهد.
در چه زمانهايي ساختار را بايد تغيير داد؟
دو نگاه به طرح سازمان
انواع طرح سازماني
تفاوت در طرح استراتژيك و طرح عملياتي
نمودار سازماني سنتي 
نمودار سازماني هتل بزرگ 
سازمان هاي ماتريسي 
و...