خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری تفکر استراتژیک و مدلی برای آموزش آن با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

ناپیر و آلبرت سه جنبه برا ی تفكر استراتژ یك قائل هستند : الف - گستردگی حوزه مورد توجه فرد به هنگام تفكر در خصوص مسائل سازمانی، ب- افق زمانی در تصمیمات، پ- افراد كلیدی كه در سازمان از قابلیت تفكر استراتژ یك بهره مند هستند و همچنین میزان استفاده آنها از سیستم های رسمی برنامه ریزی. گراتس معتقد است كه عناصر تفكر در سمت راست مغز، از جمله خلاقیت،جستجوگری و كارآفر ینی، اجزاء طراحی استراتژ ی و یا به عبارتی تفكر استراتژ یك هستند. آكور و انگلیست در تحقیق خود تفكر استراتژ یك را با استفاده از عناصر ی چون آگاهی نسبت به صنعت و رقبا، نقد خود، آگاهی نسبت به مشكلات اصلی شركت ویادگیری از تجربیات گذشته تعریف می كنند.

 

 


       محققان مذكور همگی تفكر استراتژیك و عناصر آن را در سطح فردی مطالعه نموده اند، اما گروهی دیگر از محققان در كنار عناصر سطح فرد ی بستر و محیط سازمان را نیز مورد توجه قرار داد ه اند. اگرچه گروه اخیر نیز بیشتر بر عناصر سطح فرد ی تأكید داشته اند. لیدكا، پنج عامل را به عنوان مشخصه های تفكر استراتژ یك بر می شمارد .

 

 

 

فهرست مطالب

تفکر استراتژیک

مقدمه 

تعریف تفکر استراتژیک 

مدلی برای آموزش استراتژیک 

عناصر تفكر استراتژیك 

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک

تعریف برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک

وابستگی و هم ترازی اساسی

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک

خلاقیت استراتژیک 

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی

منابع