خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری شایستگی و ضرورت های شایسته سالاری با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در كتاب الفبای جامعه شناسی، تألیف لاوسون وگارود ، شایـسـته سالاری چنیـن تعـریـف شـده اسـت: "نظـام شایسته سالاری عبارت است از نظامی كه در آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض می شود. "از سـوی دیگر، بیلتون  هم در كتاب مبانی جامعه شناسی خود، اصطلاح شایسته سالاری را ایـنـگـونـه تـعـریـف كـرده اسـت: "شـایسته سالاری دیدگاهی است كه براساس آن شهروندان از طریق نظام های آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی و با تـلاش و كوشش فراوان، استعداد های خود را شكوفا كرده و در نهایت، در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدّی مناصب مختلف، تنها براساس شایستگی ذاتی برگزیده می شوند.

 

 

 

" بـراسـاس یـك تـعـریف رایج و پذیرفته شده، شایسته سالاری عبارت است از یك نظام حكومتی مبتنی بر شایستگی ذاتی حاكمان و نه براساس ثروت یـا مـوقـعـیـت اجـتـمـاعـی آنـان. به عبارت ساده تر، شایستگی تركیبی از هوش خدادادی همراه با كار و تلاش فراوان است. بر همین اساس، می توان گفت كه موقعیت هر شهروندی در جامعه حاكی از لیاقت ذاتی او می باشد. دولت ها نیز همین وضعیت را دارند، یعنی اكثریت آنها براساس شایستگی كه دارند، حاكمیت جامعه را بر عهده می گیرند و تبار و نسب آنها در این میان نقش اصلی را بازی نمی كند. برخی معتقدند كه سیستم ارتش های جهان شاید بهترین مثال برای سازمان های شایسته سالار باشد، زیرا در نظم و نظام ارتشی هر فرد تنها براساس شایستگی كه از خود نشان می دهد، به درجه بالاتر ارتقاء پیدا می كند.

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف شایستگی

ضرورت‏های شایسته سالاری

مبانی و اصول شایسته سالاری

محدودیت‏های شایسته سالاری

ابعاد شایسته‏ سالاری

شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن

جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)

معرفی صنعت لاستیك

پیشینه تحقیق

منابع