خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مفهوم استعداد و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مرور و بررسی ادبیات مدیریت استعداد تعاریف مختلفی از آن را نشان می دهد. مدیریت استعداد، مدیریت استراتژیك جریان استعداد در یك سازمان است. هدف و مقصود آن تضمین عرضه مطلوبی از استعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبنای اهداف استراتژیك سازمان است (دوتاگوپتا ، 2005، ص 23). در تعریفی دیگر مدیریت استعداد در برگیرنده تمامی فرایندهای منابع انسانی، مدیریت امور و فناوری هاست. مدیریت استعداد عموماً به معنی كاوش، كشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، به كارگیری بازسازی نیروی كار است. گروهی دیگر از محققین مدعی اند که بهتر است مدیریت استعداد به منزله مجموعه ای از موضوعات در نظر گرفته نشود بلكه به منزله نوعی دیدگاه یا نگرش ذهنی به آن نگریسته شود. از این منظر، یك دیدگاه مدیریت استعداد بر این باور است كه افراد با استعداد نقش محوری را در موفقیت سازمان ایفا می كنند (شوویر ،2004، ص 27).  

 

 


مدیریت استعداد را می توان به عنوان فرایندها و فرصت های مدیریتی بیشتر که برای افراد در سازمان فراهم شده اند، تعریف کرد. استعدادها را به عنران افراد در شغل های حیاتی که برای موفقیت سازمان مهم هستند و می توانند تفاوت مهمی در عملکرد سازمان ایجاد کنند، تعریف می کنند. بیشتر سازمان های موفق و تحسین شده مساعدترین محیط کاری را برای جذب و نگه داری کارکنان فراهم می آورند. اگر چه هزینه های جذب و حفظ افراد مستعد شایسته بالاست. با این حال سازمان ها نمی توانند بدون آن ها موفق باشند. مضافاً این که محیط پیچیده و به شدت رقابتی، بحران حفظ و نگهداری این نیروهای با استعداد را به وجود آورده که باید به خوبی اداره و مدیریت شوند (ابزری و همکاران، 1391، ص 1008).

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مفهوم استعداد

2-2- تعریف مدیریت استعداد

2-3- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد

2-4- فرایند مدیریت استعداد

2-4-1- جذب استعدادها

2-4-2- انتخاب استعداد ها

2-4-3- همسوسازی و نگهداشت استعدادها

2-4-4- توسعه استعدادها

2-5- الزامات توسعه مدیریت استعداد

2-5-1- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان

2-5-2- مدیریت غیرمتمرکز

2-5-3- اصلاح ساختارهای استخدامی

2-5-4- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک

2-5-5- نقش و حمایت مدیران

2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری

2-5-7- كشف افراد باهوش و لايق

2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی

2-6- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد

منابع