خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری یادگیری سازمانی و مراحل آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تئوری «محرك – پاسخ» كه گاهی تحت عنوان تئوری و یا مكتب «رفتار گرایان»  هم مطرح شده نظر دانشمندانی است كه یادگری را ایجاد ارتباط بین یك محرك و یك پاسخ می دانند. این صاحب نظران آزمایشهایی را روی حیوانات انجام داده، نتایج حاصل را در نحوه یادگیری انسانها به كاربرده و بهاین نتیجه رسیده اند كه یادگیری در انسان هم می تواند در نتیجه  «تشویق و تنبیه» و یا بهتر بگوییم «پاداش و نتیجه» انجام پذیرد. اسكینر  معتقد است به شرطی انسان یاد می گیرد كه رفتار ناشی از یادگیری موجب دریافت پاداش گردد به عنوان مثال، اگر شخصی برای گذرانیدن یك دوره آموزشی معرفی شود زمانی به یادگیری اقدام می نماید كه مطمئن شود كه گذرانیدن دوره مذكور و افزایش دانش، مهارت و رفتار مطلوب، او را به هدفهای معنوی، مادی و یا هردوی آنها خواهد رسانید. مكتب گشتالت تاكید بسیاری به كل نگری دارد. پیروان این مكتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یك برنامه آموزشی باید متشكل از مباحث با معنی و مرتبط با «كل» برنامه های آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشاراتی به طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزش دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

یادگیری

یادگیری سازمانی

انواع یادگیری سازمانی

مراحل یادگیری سازمانی

مبانی یادگیری سازمانی

نظریه های یادگیری

اصول یادگیری

فرآیند آموزش

منابع