خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری توانمند سازی و خاستگاه آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 توانمندی بصورت گسترده به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از مدیران در محیط كاراز توانمندسازی صحبت می كنند و نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندی را بعنوان راه حل بسیاری از مشكلات سازمانی توصیه می كنند. توانمندی سال هاست كه در حوزه هایی از قبیل كار اجتماعی ، توسعه مجدد شهری و توسعه خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. اما توانمندی چیست؟ فرهنگ انگلیسی آكسفورد كلمه امپوور  را این چنین تعریف كرده است : اعطای قدرت یا اختیار به كسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند كارهای بیشتری را انجام دهد. در سال های اخیر كاربرد این وا‍‍‍ژه در سازمان ها گسترش یافته بطوریكه بسیاری از نویسندگان از آن بعنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال های 1990 یاد می كنند. شاكلتون (1995) توانمندی را بعنوان" فلسفه دادن اختیار تصمیم گیری و پاسخگویی بیشتر به افراد زیردست در سازمان "تعریف كرده است. (گرین و مكاندرو،1999، 259).

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری توانمندسازی

2-2-1- خاستگاه توانمندسازی

2-2-2- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

2-2-2-1- تعریف توانمندی

2-2-2-2- تعریف توانمند سازی

2-2-3- ضرورت توانمندسازی

2-2-4- اهداف توانمندسازی

2-2-5- رویكردهای توانمندسازی

2-2-5-1- توانمندسازی ساختاری

2-2-5-2- توانمندسازی روانشناختی

2-2-5-3- رویكرد مكانیكی (ارتباطی)

2-2-5-4- رویكرد ارگانیكی (انگیزشی)

2-2-5-5- رویکرد تلفیقی

2-2-6- مزایای توانمندسازی نیروی انسانی

2-2-7- هزینه های توانمندسازی

2-2-8- عوامل مؤثر بر توانمند سازی كاركنان

2-2-8-1- نگرش ها

2-2-8-2- روابط سازمانی

2-2-8-3- ساختار سازمان

2-2-9- استراتژی های توانمند سازی

2-2-9-1- افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی

2-2-9-2- آموزش مهارتهای حل مسئله

2-2-9-3- آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع

2-2-10- روش های توانمندسازی کارکنان

2-2-11- پیش نیازهای  توانمندسازی

2-2-12- سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی

2-3- پیشینه تحقیق

منابع