دانلود پاورپوینت بحران و فوریتهای پرستاریپاورپوینت مدیریت انرژی مدلی برای والدین و مدیران برای ایجاد تغییر رفتار جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اگربه کارمنفی توجه نموده ونشان داده شود که ازآن کارخوشتان نیامده است ؟

دراین صورت بر روی نکات منفی تاکید کرده اید.
مدیریت انرژی درتغییررفتار!
یعنی این که : اگرنمی خواهید رفتاربدرا تشویق کنیدووقت زیادی  صرفش  نکنید ،  باید  برای  این انرژی بستردیگری فراهم نمایید .

 

 

درمدیریت انرژی برای تغییر:
گاهی توجه فرد را به کارهایی که دوست داردانجام دهد وبه خوبی نیزازعهده آنها برمی آید ، جلب می کنیم .
  چنین کاری با تاکیدبرنکات وجنبه های مثبت صورت می گیرد

 

 

عنوان :
برای ایجادتغییرچه روشی موثرترمی باشد؟
مهم ترین اقدام!
زمانی که فرد کاردرستی را انجام می دهد:
اگرفردکارمحوله راانجام نداد یا به شکل درست انجام نداد چه باید کرد؟
اگربه کارمنفی توجه نموده ونشان داده شود که ازآن کارخوشتان نیامده است ؟
فایده تاکیدبرنکات منفی
هرقدربه یک رفتارتوجه بیشترنشان داده شود:
با تغییرتمرکز، وتوجه ازجنبه منفی به مثبت
مدیریت انرژی درتغییررفتار!
درمدیریت انرژی برای تغییر:
برای تثبیت رفتاروعمل صحیح
و...