دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده ی دانشكده معماری جهت رشته ی معماری در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

عملكرد فضا های چهار گانه در هر دپار تمان نیاز به شرایط كالبدی ویژه ای را در طراحی می طلبد كه ناشی از تفا وت در تعداد جمعیت و مبلمان و تجهیزات فنی و تا سیسات مكا نیكی می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشكده

بخش كمك آمو زشی دانشكده

بخش اداری دانشكده

بخش خدمات پشتیبانی

بخش رفاهی و فوق برنامه

روش دپار تمانی

فضاهای یك دانشكده

فضای آموزش عملی

سرویس ها

فضاهای اداری هر دانشكده

فضاهای فرهنگی

فضاهای رفاهی

فضاهای مسكونی

و...